Space

Bendrosios pardavimo sąlygos

1 STRAIPSNIS.
BENDROSIOS NUOSTATOS, SĄVOKOS.

1.1Šios bendrosios KAN Sp. z o.o. pardavimo sąlygos pagal Civilinio kodekso 384 str., buvo Šalių priimtos, jos yra privalomos ir, jei nenurodyta kitaip, sudaro pardavimo sutarties turinį.

1.2Jei nebus kitaip nustatyta, nurodytos sąvokos panaudotos Bendrosiose pardavimo sąlygose turės tokią reikšmę:
a)BPS – šios Bendrosios pardavimo sąlygos,
b)Pardavimo sutartis – sutartis, kurios pagrindas yra Produktų pardavimas, ji yra sudaroma Pardavėjo ir Pirkėjo pagal Užsakymą, kurį pateikia Pirkėjas ir priima Pardavėjas pagal šias BPS, tame ir Bendradarbiavimo sutartis,
c)Pardavėjas – KAN Sp. z o.o. su būstine Kleosine, adresas: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,
d)Pirkėjas – subjektas pateikiantis Užsakymą, esantis Pardavimo sutarties Šalimi,
e)Produktai - tai gaminiai ir prekės, kurias parduoda Pardavėjas (KAN sp. z o.o.),
f)Užsakymas – reiškia užsakymą Produktų pirkimui, kurį Pardavėjui pateikia Pirkėjas pagal šias BPS,
g)Produktų dokumentacija - dokumentacija, kurioje nurodomas tikslus visų esminių Produkto parametrų ir savybių aprašymas, visų pirma techninių ir technologinių bei Produktų kokybės savybių aprašymas kartu su techninėmis specifikacijomis, pavyzdžiais, mėginiais, komponentais bei Intelektinės nuosavybės teisėmis,
h)Intelektinės nuosavybės teisės – tai visos Lenkijos teritorijoje ir už jos ribų saugomos intelektinės nuosavybės formos, susijusios su Produktais arba Pardavėju, tame autorinės teisės, prekės ženklai, patentai, naudingieji dizainai, pramoniniai dizainai, know-how žinios, susijusios su Produktais, įskaitant Produktų gamybos procesą, įskaitant Produktų, kuriuos gamina ar tiekia kiti Pardavėjo kapitalo grupės subjektai,
i)Kainoraštis – Šalims galiojantis Produktų kainų sąrašas,
j)Šalys – Pardavimo sutarties šalys (Pirkėjas ir Pardavėjas).

1.3Šios BPS sąlygos liečia visas Pardavimo sutartis bei visas pasiūlas, kurias pateikė Pirkėjas Pardavėjui, o taip pat visus Pirkėjui Pardavėjo pateiktus kvietimus pateikti pasiūlymus ir Užsakymus, susijusius su Produktais.

1.4BPS Pardavėjas gali modifikuoti, keisti arba nustoti kai kurias jų taikyti. BPS pakeitimai įpareigoja Pirkėją nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos tokia pačia forma ir tokiu pačiu būdu, kaip ir šių Sąlygų pristatymas Pirkėjui.

1.5Atsiradus nesuderinamumui tarp BPS turinio ir Pardavimo sutarties ar konkrečių Pardavimo sutarties priedų turinio, prieš BPS pirmenybė teikiama Pardavimo sutarties turiniui, o toliau nurodytiems papildomiems priedams.

1.6Tokiu būdu aiškiai neįtraukiamos visos nuorodos į Pirkėjo bendrąsias sąlygas.

1.7Tais atvejais, kai Pardavimo sutartyje nustatomos INCOTERMS sąlygos, INCOTERMS sąlygų nuostatos, kurios skiriasi nuo nustatytų BPS sąlygų, turi pirmenybę, nebent Pardavimo sutartyje Šalys nuspręstų kitaip.

1.8Šių BPS sąlygos buvo paskelbtos Pardavėjo internetiniame puslapyje adresu:www.kan-therm.com

1.9BPS netaikomos Prouktų pardavimui, kai Pirkėjas yra fizinis asmuo, kuris perka daiktus tikslais nesusijusiais su ūkine ar profesine veikla (konsumentas).

2.0Informacija pateikta internetiniame Pardavėjo puslapyje nėra pasiūla pagal civilinio kodekso nuostatas, o tik kvietimas pateikti užsakymus.

2. STRAIPSNIS
PRODUKTO(Ų) CHARAKTERISTIKA.

Produkto(ų) charakteristika nurodoma Produktų dokumentacijoje.

3. STRAIPSNIS
UŽSAKYMAI.

3.1Produktų pardavimas vyks tik pagal Pirkėjo pateiktus Pardavėjui Užsakymus būdu nurodytu straipsniuose 3.2 ir 3.3. (toliau).

3.2Užsakymus Pirkėjas pateiks el. paštu, raštu arba faksu.

3.3Užsakymai bus vykdomi su sąlyga, kad Pardavėjas patvirtins Užsakymą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos pagal reikalavimus, nustatytus 3.2. straipsnyje. Tuo atveju, kai Pardavėjas negalės įvykdyti Užsakymo dėl užsakytų Produktų asortimento trūkumo arba dėl kitų priežasčių, jis apie tai informuos Pirkėją, kad galėtų ištaisyti Užsakymą. Užsakymo taisymui taikomos 3.2. ir 3.3. Straipsnių nustatos

3.4Produktų tiekimai bus vykdomi vienkartiniu būdu arba dalimis pagal grafiką pateiktą Užsakyme. Vienkartinio produkto tiekimo data yra data nurodyta Užsakyme ir patvirtinta Pardavėjo. Vykdant tiekimus dalimis, Produktų pristatymo data bus data nurodyta grafike, kurį Užsakyme patvirtina Pardavėjas.

3.5Jeigu Produktų tiekimas vienkartiniu būdu arba dalimis negali būti įvykdytas laiku, tuomet Pardavėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pirkėjui ir susitarti su Pirkėju dėl naujo pristatymo laiko. Užsakymo atšaukimas(anuliavimas) visuomet reikalauja Pardavėjo raštiško sutikimo.

4. STRAIPSNIS
LOGISTIKOS IR APSAUGOS MINIMUMAS.

4.1Bet kuriuo metu Pardavėjas gali įvesti minimalią logistinę prekių vertę arba kiekį, kurį Pirkėjas privalo įvykdyti vertės ar kiekio atžvilgiu;

5. STRAIPSNIS
PRODUKTŲ PRIĖMIMAS.

5.1Užsakytos prekės bus pateiktos ir Pirkėjas jas atsiims vietoje, kurią nurodė Užsakyme, o jeigu ji anksčiau nebuvo nurodyta – Pardavėjo sandėlyje Balstogėje.

5.2.Jeigu per nustatytą laiką Pirkėjas neatsiims užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo, kad šis sumokėtų papildomas išlaidas susijusias su prekių saugojimu ir tiekimu.

5.3Prekių pristatymo data yra prekių dokumento ir (arba) krovinių sąrašo pasirašymo data ir prie prekių sąrašo pridedamas prekių dokumento ar specifikacijų sąrašas.

Visos rizikos ir išlaidos, susijusios su Produktais, bus perduotos, kai Produktai bus atsiimti, įskaitant vežėją, nepriklausomai nuo to, kas padengia pervežimo išlaidas.

5.4Prekių nuosavybės perdavimas Pirkėjui įvyks, kai Pardavėjui bus sumokėta visa Prekių vertė ir bus atsiskaityta dėl visų kitų reikalavimų, susijusių su Užsakymo vykdymu. Nepriklausomai nuo nuosavybės teisės perėjimo, Pirkėjas prisiima visą riziką prekę, kurios yra jo valdžioje ar jo kontrolėje atsitiktinai praradus, sunaikinus.

6. STRAIPSNIS
PREKYBOS SĄLYGOS.

Išsamios prekybos sąlygos kiekvieną kartą bus nurodytos Pardavimo sutartyje.

7. STRAIPSNIS
KAINA.

7.1Išskyrus atvejus, kai Šalys raštu susitaria kitaip, Lenkijos rinkoje produktai Pirkėjui bus parduodami kainomis, nurodytomis Pardavimo dieną galiojančiame kainoraštyje, kuris bus prieinamas interneto svetainėje arba individualioje komerciniėje pasiūloje, pateiktoje raštu arba el. paštu. Kitose nei Lenkijos rinkose, Produktai bus parduodami Pirkėjui už kainą, nurodytą konkrečiai rinkai skirtame kainoraštyje arba individualioje komercinėje pasiūloje, pateiktoje raštu arba el. paštu.

7.2Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Prekių kainoraštyje nurodytų Prekių pardavimo kainas. Dėl to nereikia keisti Pardavimo sutarties, o tik informuoti Pirkėją. Kainos pasikeitimas netaikomas Užsakymams, pateiktiems prieš kainų pasikeitimą, kuriuos Pardavėjas priėmė.

7.3Prie kainoraštyje nurodytų Prekių kainų bus įskaičiuotas PVM, galiojantis Prekių pristatymo dieną.

7.4Kaina neapima draudimo ir transporto išlaidų ar kitų mokesčių, visų pirma mokesčių, muitų ar kitų viešųjų ar vietinių mokesčių, kurie gali būti taikomi dėl pristatymo, nebent Pardavimo sutartyje nustatyta kitaip.

7.5Jei Šalys raštu nenustato kitaip, mokėjimas už pristatytas Prekes atliekamas prieš Prekių gavimą.

7.6Pirkėjas turi teisę atskaityti reikalavimus Pardavėjui su Pardavėjo reikalavimais Pirkėjui, kylančiais iš Pardavimo sutarties, tik tuo atveju, jei jo reikalavimai Pardavėjui kyla iš Pardavimo sutarties ir yra nustatyti galutiniu teismo ar kitos institucijos, įgaliotos spręsti ginčus dėl reikalavimo, sprendimu arba Pardavėjas juos pripažino raštu.

8. STRAIPSNIS
APSKAITOS DOKUMENTAI.

8.1Atsiskaitymo dokumentas bus sąskaita faktūra, išrašyta pagal faktinę padėtį ir bendrai galiojančius mokesčių įstatymus.

8.2Visi mokėjimai bus atliekami negrynaisiais pervedimais į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą sąskaitoje faktūroje. Mokėjimo data laikoma pinigų įvedimo į Pardavėjo banko sąskaitą data.

9. STRAIPSNIS
GARANTIJA.

9.1Pardavėjas garantuoja, kad parduotos prekės atitiks Produktų dokumentaciją.

9.2Informacijoje apie produktus arba kituose prospektuose, reklaminėse medžiagose, aprašymuose ir kt. pateikiami duomenys grindžiami dabartinėmis Pardavėjo žiniomis ir patirtimi. Taigi visa informacija turėtų būti vertinama tik kaip apytikslė informacija, o ne kaip informacija apie prekių kokybę ir savybes. Ji nepagrindžia jokių kokybės, savybių ar ilgaamžiškumo garantijų. Pardavėjo produktų tinkamumą numatytam naudojimo tikslui turi patikrinti Pirkėjas.

9.3Pirkėjui pristatytų Prekių kokybė atitiks bendrai galiojančių Lenkijos teisės aktų reikalavimus.

9.4Suteikta garantija yra viena ir vienintelė Pardavėjo atsakomybė už pateiktų Produktų trūkumus, neatsižvelgiant į tai, ar tokia atsakomybė kyla iš sutarties, neteisėto veiksmo, ir ar ta atsakomybė yra siejama su žala ar nuostoliais, susijusiais su daikto trūkumais ar sukeltais daikto trūkumais. Pardavėjas neatsako kitaip, net jei išplėstinė atsakomybė atsirastų dėl pardavimo sąlygų, pareiškimų, Pirkėjo garantijų ar kitų panašių veiksmų ar pareiškimų, dėl kurių atsakomybė būtų išplėsta pagal įstatymą ar bet kokį kitą teisinį pagrindą.

9.5Šalys visiškai atmeta garantiją dėl prekių trūkumų, nustatytą Civilinio kodekso nuostatose, įskaitant Civilinio Kodekso 609 straipsnį.

10. STRAIPSNIS
SKUNDAS.

10.1Pirkėjas turės teisę pateikti skundus dėl patiektų Prekių kiekio ar kokybės ne vėliau kaip per šiuos terminus:

a) skundų dėl produktų kiekio, neatitinkančio priimto užsakymo, atveju – per 5 darbo dienas nuo produktų atsiėmimo dienos,

b) skundų, susijusių su produktų kokybe, neatitinkančia 9 straipsnio nuostatų, atveju – per 60 dienų nuo produktų gavimo dienos,

c) Skundo protokolą Pirkėjas siunčia Pardavėjui paštu, faksu arba elektroniniu būdu per pirmiau nurodytą skundo pateikimo terminą. Pardavėjas išnagrinės Pirkėjo pateiktą skundą per 14 dienų nuo skundo protokolo gavimo dienos, o apie minėtą terminą informuos Pirkėją paštu, faksu arba elektroninėmis priemonėmis.

10.2Jei bus atsižvelgta į skundą, Pardavėjas papildys kiekybinius trūkumus, ištaisys ar pakeis kokybės trūkumus turintį Produktą į prekę be trūkumų, pateikdamas Pirkėjui papildomą Produktų kiekį vykdant kitą Užsakymą remiantis atsižvelgtu skundu.

10.3Reklamacijos procedūros inicijavimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos sumokėti kainą už produktus, kuriems taikoma ši procedūra.

11. STRAIPSNIS
GRĄŽINIMAI.

Prekių grąžinimas priimamas tik ypatingai pagrįstais atvejais.

11.2Grąžinti galima tik visavertę Prekę, kuri yra aktualiame Pardavėjo pasiūlos kataloge.

11.3Grąžinti galima tik nepažeistą Prekę, supakuotą į nepažeistą, gamyklinę pakuotę.

11.4Grąžinti negalima:

a) Netipišką Produktą arba specialiai Pirkėjo užsakytą ir jam pargabentą,

b) Prekės, kuri buvo nupirkta anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sąskaitos faktūros datos.

11.5Grąžinamas Produktas turetų būti supakuota aiškiai padalijus į atskirias prekes.

11.6Pirkėjas privalo apsaugoti grąžinamą Produktą transporto metu. Pardavėjas neatsako už prekių pažeidimus, atsiradusius gabenant prekes į Pardavėjo sandėlį ir atsiradusius dėl netinkamo Pirkėjo prekių saugojimo.

11.7Grąžinamos prekės netenkinančios minėtųjų reikalavimų bus persiųstos atgal Pirkėjui jo sąskaita.

11.8Produktą grąžinantis asmuo privalo nurodyti pardavimo dokumentus (PVM sąskaitų faktūrų numerius), pagal kuriuos buvo įsigytas grąžintas Produktas.

11.9Grąžinimo atsiskaitymas atliekamas pataisomoje PVM sąskaitoje išrašytoje pagal pirminę pirkimo sąskaitą faktūrą.

11.10Jei grąžinamus produktus reikia perpakuoti Pardavėjo sandėlyje, Pirkėjui bus taikoma 10% visos registruotos grąžinimo sumos suma.

12. STRAIPSNIS
ATSAKOMYBĖ UŽ PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMĄ.

12.1Pardavėjas jokiu būdu nebus atsakingas pagal sutartį, neteisėtą veiksmą (įskaitant aplaidumą ar teisinių įsipareigojimų pažeidimą), neatsižvelgiant į šios atsakomybės priežastį, už: bet kokį pelno praradimą, naudą iš verslo veiklos, naudą dėl sutarties sudarymo, pajamų praradimą ar tikėtinas santaupą, o taip pat už bet kokią netiesioginę žalą.

12.2Pardavėjas jokiu būdu nebus atsakingas dėl sutarties, neteisėto veiksmo (įskaitant aplaidumą ar įstatyminių įsipareigojimų pažeidimą), jei jo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sukelia aplinkybės, susijusios su sutarčių, kurias jis buvo įpareigotas sudaryti ar vykdyti savo sąskaita, įvykdymu, atsižvelgiant į Pirkėjo reikalavimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į šių aplinkybių pobūdį.

12.3Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui, kylanti iš Pardavimo sutarties ar d4l neleistinų veiksmų (įskaitant neatsargumą ar įstatymų nustatytų įsipareigojimų nevykdymą), neatsižvelgiant į šios atsakomybės priežastį, yra apribota Prekės verte, iš kurios kyla reikalavimas atlyginti žalą, o jeigu reikalaujamų nuostolių suma yra mažesnė už šią sumą, Pardavėjas atsako iki žalos dydžio.

12.4Pardavėjo atsakomybės apribojimai nereiškia atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą, kurį sukėlė Pardavėjo ar asmenų, už kuriuos Pardavėjas yra atsakingas, aplaidumas, išimties ar apribojimo.

13. STRAIPSNIS

KONFIDENCIALUMO SĄLYGA.

Pirkėjas bet kokią informaciją, kurią Pardavėjas pateikia Pardavėjo vardu pagal Pardavimo sutartį arba jos atžvilgiu, laikys konfidencialia. Pirkėjas įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir neatskleisti šios informacijos be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas ar atitinkama valdžios institucija, ir naudoti konfidencialią informaciją tik su Pardavimo sutarties vykdymu susijusiais tikslais. Bet kokia konfidenciali informacija išliks Pardavėjo nuosavybe ir pirmuoju prašymu Pirkėjas grąžins Pardavėjui visą tokią informaciją, parengtą raštu, ir neišsaugos jokios jų kopijos.

14. STRAIPSNIS
FORCE MAJEURE (NENUGALIMOS JĖGOS).

14.1Nė viena Šalis neatsako už vėlavimą ir dėl to atsiradusius kitus pardavimo sutarties vykdymo pažeidimus, jei toks vėlavimas atsiranda dėl priežasčių, kurių neįmanoma kontroliuoti. Tokiu atveju Šalis turi teisę atitinkamai pratęsti įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Force majeure (nenugalimos jėgos) atveju (kaip apibrėžta toliau) Šalis, kuri dėl to vėluoja arba patiria žalą, informuos kitą Šalį kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju per septynias (7) dienas nuo tokios Force majeure (nenugalimos jėgos) atsiradimo, nurodydama, kokio pobūdžio yra ta Nenugalima jėga, o taip pat jos apytikslę trukmę. Jei Force majeure veiksmas trunka ilgiau nei 14 dienų arba tikimasi, kad jis truks ilgiau nei 21 dieną, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pardavimo sutartį nuo tokios deklaracijos Pirkėjui pateikimo dienos.

14.2Force majeure (nenugalimos jėgos) sąvoka bus suprantama kaip apimanti žalą ar vėlavimą, kurį sukelia įstatymai ar kiti teisės aktai, taip pat bet kurios Vyriausybės reglamentai (de facto arba de jure), gamtos reiškiniai, tokie kaip žemės drebėjimai ir potvyniai, gaisrai, riaušės, karai, streikai, laivų avarijos, prekių gabenimo embargas ar kitos priežastys, dideli energijos tiekimo trūkumai, nenuspėjamos ir nepriklausančios Šalių kontrolei, ir kurie visiškai ar iš dalies neleidžia vykdyti įsipareigojimų pagal Pardavimo sutartį.

15. STRAIPSNIS
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS.

Visi sprendimai, kurie turi būti apsaugoti kaip intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant prekių ženklus, specifikacijas, brėžinius, informaciją, formas, instrumentus, įrankius ir kitas medžiagas, susijusias su produktais ir gamybos procesu, yra ir išliks Pardavėjo arba kapitalo grupės subjekto nuosavybė. Pirkėjas neturi ir nebus įgijęs jokių teisių, nuosavybės teisių ar akcijų į jokias intelektinės nuosavybės teises, o produktų, kuriuose yra intelektinės nuosavybės teisių, pardavimas nesuteikia Pirkėjui jokių teisių ar nuosavybės teisių į intelektinės nuosavybės teises.

16. STRAIPSNIS
SANKCIJOS.

Pirkėjas laikysis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei valdžios institucijų reglamentų, galiojančių toje šalyje, kurios jurisdikcija taikoma, ir nepažeis jokių jai taikomų nacionalinių ar tarptautinių komercinių, ekonominių ar finansinių sankcijų ar embargų („Sankcijų“). Pirkėjas pareiškia, kad nei jis, nei jo direktoriai, pareigūnai, agentai, darbuotojai ar susiję subjektai, nei galutinis produktų naudotojas nėra jokios Sankcijos objektas ir kad jis nėra visiškai ar iš dalies tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas jokios Sankcijos subjektų. Pirkėjas pareiškia, kad šiuo metu turi ir užtikrins, kad per pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį būtų taikomos visos atitinkamos procedūros, stebėsena ir vidaus kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų jam taikomų sankcijų. Pirkėjas pareiškia, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebus reeksportuoti, perparduoti ar kitaip platinami Produktai į bet kurią šalį, kuriai taikomas embargas pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar Jungtinių Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus. Be to, Pirkėjas patvirtina, kad Produktai nebus naudojami veiklai, susijusiai su branduolinių, cheminių, biologinių ar raketinių ginklų projektavimu, kūrimu, gamyba, naudojimu ar saugojimu.

17. STRAIPSNIS
TAIKYTINA TEISĖ.

Pardavimo sutartį reglamentuoja Lenkijos materialinė teisė ir pagal ją ji turi būti aiškinama, išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių kolizines normas ir nuostatas.

18. STRAIPSNIS
GINČŲ SPRENDIMO PRINCIPAI. TEISMO JURISDIKCIJOS.

Visi ginčai ir pretenzijos, kylančios iš Pardavimo sutarties, įskaitant visus ginčus, susijusius su jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Užsakymo nevykdymu ar netinkamu vykdymu, įsipareigojimų dėl garantijos nevykdymu ar netinkamu vykdymu, kurie Šalims nebuvo išspręsti abipusiu susitarimu, bus sprendžiami Lenkijos bendrosios kompetencijos teisme, Pardavėjui atitinkamoje vietoje.

19. STRAIPSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

19.Atsižvelgiant į straipsnį 1.4. ir straipsnį 7.2. BPS, Pardavimo sutartis gali būti keičiama ar papildoma visa arba iš dalies bet kuriuo metu raštu, panaikinant rašytiniu priedu, kurį pasirašė asmenys, įgalioti atstovauti Šalims.

19.2Pirkėjas neperduos bet kokių ar visų savo teisių ar įsipareigojimų pagal Pardavimo sutartį trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo.

19.3Jei bet kokia Pardavimo sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia ar nevykdytina teismo, turinčio atitinkamą jurisdikciją bet kurioje jurisdikcijoje, ji bus pakeista alternatyvia nuostata, kuri yra arčiausiai pradinės nuostatos taikymo srities, poveikio ir vykdytinumo, ir šis negaliojimas ar nevykdytinumas nesukels likusių Pardavimo sutarties nuostatų negaliojimo, kurios vis dar bus visiškai taikomos.

19.4Pirkėjas, pateikdamas Pirkimo užsakymą, pareiškia ir garantuoja Pardavėjui, kad jis turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Pardavimo sutartį, visi būtini Pirkėjo kompetentingų institucijų veiksmai buvo įvykdyti siekiant patvirtinti Pardavimo sutarties sudarymą ir vykdymą, nėra jokių sutartinių įsipareigojimų ar kitų įsipareigojimų, kurie trukdytų jam pasirašyti ar vykdyti Pardavimo sutartį.

19.5Išskyrus atvejus, kai BPS aiškiai nenurodyta kitaip, visi Pirkėjų pranešimai ir korespondencija bus įteikiami Pardavėjui 1.2 BPS c punkte nurodytu adresu, o Pirkėjui – Užsakyme nurodytu adresu. Bet kokia korespondencija, pranešimai ar bet kokie kiti raštiški pranešimai ar pareiškimai, kuriuos Šalis siunčia kitai Šaliai rekomenduotu laišku į paskutinį tos kitos Šalies nurodytą korespondencijos adresą pagal Sutartį, bus laikomi faktiškai įteiktais kitai Šaliai, o įteikimo data bus laikoma ir siuntos gavimo iš pirmos rekomenduojamos siuntos, išsiųstos į paskutinį kitos Šalies nurodytą korespondencijos adresą, arba siuntos grąžinimo paštu su nuoroda „nežinomas adresas“ ar panašia.

19.6Jei Pardavėjas Pirkėjui praneša apie Pirkimo sutarties BPS ne ta kalba, kuria buvo sudaryta Pardavimo sutartis (sutarties kalba), tai tik tarnauja supratimo palengvinimui. Esant interpretavimų skirtumams, galioja tekstas sudarytas sutarties kalba.

Kan sp. z o.o. Bendrųjų pardavimo sąlygų Priedas nr. 1

Informacijos pareiga, nurodyta 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

1.Pirkėjų - fizinių asmenų vykdančių savo ekonominę veiklą asmens duomenų administratorius yra KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2.Su KAN sp. z o.o. Asmens duomenų inspektoriumi galima susisiekti el. paštu: [email protected].

3. Administratoriui pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant įvykdyti pardavimo sutartį ir pareikšti pretenzijas, kylančias iš sudarytos sutarties.

4.Pirkėjų pateikti asmens duomenys nebus perduodami kitiems gavėjams ar trečiajai šaliai.

5.Suteikti asmens duomenys bus saugomi sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat reikalavimų, kylančių iš sudarytos sutarties, vykdymo laikotarpiu.

6.Pirkėjai, kurie pateikia savo asmens duomenis, turi teisę susipažinti su duomenų turiniu, teisę juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, teisę prieštarauti tvarkymui.

7. Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui, jeigu mano, kad Pardavėjo atliekamas asmens duomenų tvarkymas pažeidžia 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. (GDPR/BDAR).

8.Pirkėjų asmens duomenys bus tvarkomi automatizuotai, taip pat profiliavimo būdu. Automatizuotas sprendimų priėmimas vyks atsižvelgiant į žmogiškąjį veiksnį ir skaidrumo, teisėtumo ir aktualumo principus, siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius veiksnius, pvz., produktų pageidavimus, ekonominę padėtį, polinkius, o tokio apdorojimo pasekmė bus pasiūlymo pasirinkimas pagal potencialių pirkėjų poreikius.

9.Kiekvieną kartą Pirkėjų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

Bendrosios pardavimo sąlygos bendrovėje KAN Sp. z o.o. galioja nuo 2018.11.23.


1. Общие условия продажи

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o.  

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 Настоящие Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. на основании статьи 384 Гражданского кодекса были одобрены Сторонами, являются обязательными для Сторон и составляют неотъемлемую часть Договора купли-продажи, если Сторонами не оговорено иное.

1.2 Если не указано иное, термины, используемые в Общих условиях продажи, имеют следующее значение:
a) ОУП – означает настоящие Общие условия продажи,
б) Договор купли-продажи – означает договор, предметом которого является продажа Продукции, заключенный между Продавцом и Покупателем на основании Заказа, размещенного Покупателем и принятого Продавцом в соответствии с настоящими ОУП, включая Договор о сотрудничестве,
в) Продавец – означает компанию KAN Sp. z o.o. с местом нахождения в Клеосине, адрес: ул. Здройова, д. 51, 16-001 Клеосин [ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin)],
г) Покупатель – означает лицо, размещающее Заказ, являющееся Стороной Договора купли-продажи,
д) Продукция – означает продукты и товары, продаваемые Продавцом (KAN sp. z o.o.),
е) Заказ – означает заказ на продажу Продукции, размещенный Покупателем у Продавца в соответствии с настоящими ОУП,
ё) Документация на Продукцию – означает документацию, содержащую подробное описание всех существенных параметров и характеристик Продукции, в частности техническое, технологическое описание и описание качества Продукции вместе с техническими спецификациями, образцами, пробами, компонентами и Правами интеллектуальной собственности,
ж) Права интеллектуальной собственности – означают все формы интеллектуальной собственности, защищенные на территории Республики Польша и за рубежом, касающиеся Продукции или Продавца, включая авторские права, торговые марки, патенты, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, связанные с Продукцией, в том числе, процесс производства Продукции, включая Продукцию, произведенную или поставленную другими предприятиями финансовой группы Продавца,
з) Прайс-лист – означает перечень цен на Продукцию, обязательный для Сторон
и) Стороны – означают Стороны Договора купли-продажи (Покупатель и Продавец)

1.3 Настоящие ОУП распространяются на все Договоры купли-продажи, все предложения, направляемые Продавцом Покупателю, а также на все направляемые Продавцом Покупателю приглашения к участию в тендерах и к размещению Заказов в отношении Продуктов.

1.4 ОУП могут модифицироваться, изменяться Продавцом, или некоторые из положений ОУП могут быть исключены из применения Продавцом. Изменения ОУП связывают Покупателя с даты их доставки Покупателю в той же форме и тем же способом, в котором данные ОУП были доставлены Покупателю.

1.5 В случае расхождений между содержанием ОУП и содержанием Договора купли-продажи или отдельных приложений к Договору купли-продажи, содержание Договора купли-продажи, а затем отдельных приложений имеет преимущественную силу перед ОУП.

1.6 Стороны настоящим однозначно исключают любую ссылку на общие положения и условия Покупателя.

1.7 Если в Договоре купли-продажи оговорены условия ИНКОТЕРМС [INCOTERMS], то преимущественную силу имеют положения ОУП, отклоняющиеся от оговоренных условий ИНКОТЕРМС, если в Договоре купли-продажи Стороны не согласовали иное.

1.8 Содержание настоящих условий ОУП было опубликовано на интернет-сайте Продавца по адресу: www.kan-therm.com

1.9 Настоящие ОУП не применяются к продаже Продукции, когда Покупатель является физическим лицом, приобретающим Продукцию с целью, не связанной с его/ее хозяйственной ни профессиональной деятельностью (потребитель).

2.0 Информация, размещенная на сайте Продавца, не является предложением в соответствии с Гражданским кодексом, а только приглашением к размещению заказов.

СТАТЬЯ 2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА (ПРОДУКТОВ).

Характеристики Продукта (Продуктов) изложены в Документации Продукции.

СТАТЬЯ 3.
ЗАКАЗЫ.

3.1 Продажа Продуктов осуществляется исключительно на основании Заказов, размещенных Покупателем у Продавца в соответствии с процедурой, описанной в статьях 3.2 и 3.3 ниже.

3.2 Заказы размещаются Покупателем по электронной почте, в письменной форме или по факсу.

3.3 Заказы выполняются при условии, что Продавец подтверждает принятие Заказа в течение 5 рабочих дней с момента его получения в соответствии с требованиями, указанными в статье 3.2. В случае, если Продавец не сможет выполнить Заказ из-за отсутствия заказанного ассортимента Продукции или по другим причинам, Продавец должен уведомить Покупателя с целью соответствующего изменения Заказа. Положения статей 3.2. и 3.3. применяются к изменению Заказа.

3.4 Поставки Продукции осуществляются единовременно или по частям в соответствии с графиком, указанным в Заказе. Датой единовременной поставки Продукции является дата, указанная в Заказе и подтвержденная Продавцом. В случае частичных поставок датой поставки Продукции является дата, названная в графике, указанном в Заказе, подтвержденном Продавцом.

3.5 Если поставка Продукции полностью или частично не сможет быть осуществлена в срок, Продавец обязан немедленно уведомить об этом Покупателя и согласовать с Покупателем новую дату поставки. Отмена (аннулирование) заказа всегда нуждается в письменном согласии Продавца.
 

СТАТЬЯ 4.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Продавец вправе в любое время ввести минимальный объем или минимальную сумму заказа, которые должны быть выполнены Покупателем в стоимостном или количественном выражении.
 

СТАТЬЯ 5.
ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ

5.1 Выдача заказанной Продукции и их получение Покупателем происходят в месте, указанном в Заказе, а если данное место не указано – на складе Продавца в Белостоке.

5,2. Если Продукция не будет принята Покупателем в течение согласованного срока, Продавец имеет право взыскать с Покупателя все расходы, связанные с хранением и доставкой Продукции.

5.3 Датой поставки Продукции считается дата подписания накладной на отпуск товаров со склада и/или транспортной накладной и спецификации продукции, приложенной к данным документам.
Переход всех рисков и расходов, связанных с Продукцией, происходит при получении Продукции, в том числе перевозчиком, независимо от того, кто несет транспортные расходы.

5.4 Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит в момент оплаты Продавцу общей стоимости Продукции и всей дебиторской задолженности, связанной с выполнением Заказа. Независимо от перехода права собственности Покупатель несет весь риск случайной гибели или случайного повреждения товара, находящегося в его владении или на хранении.
 

СТАТЬЯ 6.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Подробные коммерческие условия будут указаны в каждом Договоре купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 7.
ЦЕНА.

7.1 Если Сторонами в письменной форме не согласовано иное, на польском рынке продукция будет продаваться Покупателю по ценам, указанным в действующем на день продажи Прайс-листе, размещенном на сайте или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте. На рынках, отличных от Польши, Продукция продается Покупателю по ценам, указанным в Прайс-листе, предназначенном для данного рынка, или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте.

7.2 Продавец оставляет за собой право в любое время изменять указанные в Прайс-листе цены реализации Продукции. Вышеуказанное не нуждается в изменении Договора купли-продажи, а только в предоставлении соответствующей информации Покупателю. Изменение цен не распространяется на Заказы, размещенные до изменения цен и принятые Продавцом.

7.3 К ценам Продукции, указанным в Прайс-листе, добавляется НДС по ставке, действующей на дату поставки Продукции.

7.4 Цена не включает страховые и транспортные расходы, а также другие оплаты любого рода, в частности, налоги, пошлины или другие государственные или местные сборы, которые могут взиматься в связи с поставкой, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи.

7.5 Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, оплата за поставленную Продукцию должна быть произведена до получения Продукции.

7.6 Покупатель вправе засчитывать свои требования к Продавцу по Договору купли-продажи с требованиями Продавца только в том случае, если требования Покупателя вытекают из Договора купли-продажи и установлены вступившим в законную силу решением суда или иного органа, уполномоченного разрешать споры по претензиям, либо признаны Продавцом в письменной форме.
 

СТАТЬЯ 8.
РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

8.1 Расчетным документом является счет-фактура, выставленный в соответствии с фактическим состоянием и общеприменимым налоговым законодательством.

8.2 Все платежи производятся в безналичной форме путем перевода на банковский счет Продавца, указанный в счете-фактуре. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
 

СТАТЬЯ 9.
ГАРАНТИЯ.

9.1 Продавец гарантирует, что продаваемая Продукция будет соответствовать Документации на Продукцию.

9.2 Данные, содержащиеся в информации о Продукции или в других проспектах, рекламных материалах, описаниях и т.д., основаны на текущем состоянии знаний и опыта Продавца. По этой причине вся информация должна рассматриваться только в качестве приблизительной информации, а не в качестве информации о качестве и характеристиках товара. Вышеуказанные данные не являются обоснованием для гарантий качества, свойств или срока жизни Продукции. Пригодность Продукции Продавца для использования по назначению должна быть проверена Покупателем.

9.3 Качество Продукции, поставляемой Покупателю, должно соответствовать требованиям общеприменимых положений польского законодательства.

9.4 Предоставляемая гарантия является единственной и исключительной ответственностью Продавца за недостатки поставленной Продукции, независимо от того, возникает ли такая ответственность из договора, правонарушения, и касается ли она ущерба или убытков, связанных с недостатками Продукции или вызванных ими. Продавец не несет ответственности в ином объеме, даже если расширенная ответственность будет вытекать из применяемых для продажи условий, заявлений, гарантий Покупателя или любых других подобных действий или заявлений, приводящих к расширению ответственности, будь то на основании закона или любой другой правовой основы.

9.5 Стороны настоящим полностью исключают законную гарантию на недостатки Продукции, предусмотренную положениями польского Гражданского кодекса [Kodeks Cywilny], включая статью 609 Гражданского кодекса.
 

СТАТЬЯ 10.
ЖАЛОБЫ.

10.1 Покупатель имеет право предъявлять претензии относительно количества или качества поставленной Продукции, соблюдая при этом следующие сроки:

а) в случае претензий по количеству Продукции, не соответствующей принятому Заказу – в течение 5 рабочих дней со дня получения Продукции.

б) в случае претензий по качеству Продукции, не соответствующих Статье 9 – в течение 60 дней со дня получения Продукции.

в) Покупатель должен направить протокол претензии Продавцу по почте, факсу или электронной почте в течение вышеуказанного срока. Продавец обязан рассмотреть поданную Покупателем претензию в течение 14 дней со дня получения протокола претензии, о чем Покупатель уведомляется в вышеуказанный срок по почте, факсу или электронной почте.

10.2 В случае принятия претензии Продавец обязан восполнить недостаток количества, отремонтировать или заменить Продукцию ненадлежащего качества на Продукцию надлежащего качества, поставив Покупателю во время выполнения следующего Заказа дополнительное количество Продукции на основании принятой претензии.

10.3 Направление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить стоимость Продукции, которой касается претензия.
 

СТАТЬЯ 11. 
ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ
Возврат Продукции принимается только в особо обоснованных случаях.

11.2 Возврату подлежит только полноценная Продукция из текущего предложения Продавца в каталоге.

11.3 Продукция должна быть возвращена в неповрежденной и полной заводской упаковке.

11.4 Возвратам не подлежит:
a) Нестандартный товар или товар, изготовленный по специальному заказу Покупателя,
b) Товар, приобретенный более 12 месяцев назад, считая со дня выставления счета-фактуры.

11.5 Возвращаемая Продукция должна быть упакована с четким разделением товарной партии на отдельные товары.

11.6 Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемой Продукции на время транспортировки. Продавец не несет ответственности за повреждения товара, возникшие во время транспортировки на склад Продавца и являющиеся следствием ненадлежащей защиты товара Покупателем.

11.7 Возвращенная Продукция, не соответствующая вышеуказанным требованиям, будет отправлена Покупателю за его счет.

11.8 Лицо, возвращающее Продукцию, обязано указать документы о продаже (номера счетов-фактур), на основании которых была приобретена возвращаемая Продукция.

11.9 Расчеты по возмещению производятся в форме корректировочного счета-фактуры, выставленного к первоначальному счету-фактуре на покупку.

11.10 В случае, если возвращаемая Продукция должна быть переупакована на складе Продавца, с Покупателя взимается 10% от общей суммы зарегистрированного возврата.
 

СТАТЬЯ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

12.1 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), независимо от причины данной ответственности, за: любые упущенные выгоды, выгоды от осуществления предпринимательской деятельности, выгоды от заключения договора, упущенные доходы или ожидаемые сбережения, а также любые косвенные убытки.

12.2 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), если невыполнение им договорных обязательств вызвано обстоятельствами, связанными с выполнением договоров, которые он был обязан заключить или выполнить за свой счет в связи с требованием или поручением Покупателя, независимо от характера таких обстоятельств.

12.3 Ответственность Продавца перед Покупателем либо по Договору купли-продажи, либо по правонарушениям (включая халатность или нарушение законных обязательств), независимо от причины такой ответственности, ограничивается суммой стоимости Продукции, из которой вытекает требование о возмещении ущерба, а если сумма требуемого возмещения ущерба меньше этой суммы, Продавец несет ответственность в пределах суммы ущерба.

12.4 Ограничения ответственности Продавца не исключают или ограничивают ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные халатностью Продавца или лиц, за которых Продавец несет ответственность.
 

СТАТЬЯ 13. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Всю информацию, предоставленную Продавцом или от его имени в рамках Договора купли-продажи или в связи с ним Покупатель обязан рассматривать как конфиденциальную. Покупатель соглашается сохранять конфиденциальность информации и не распространять ее без предварительного письменного согласия Продавца, за исключением случаев, предусмотренных законом или соответствующими органами, а также использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с исполнением Договора купли-продажи. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Продавца, а Покупатель возвращает ее Продавцу по первому требованию в письменной форме, без права сохранения ее копии.
 

СТАТЬЯ 14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за любую задержку или иное нарушение исполнения Договора купли-продажи в результате такой задержки, если такая задержка вызвана причинами, находящимися вне ее контроля. В этом случае Сторона вправе получить соответствующее продление срока для исполнения своих обязательств. В случае обстоятельств непреодолимой силы (как определено ниже), Сторона, у которой произошла задержка или которой нанесен ущерб, должна как можно скорее, но в любом случае в течение семи (7) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, проинформировать другую Сторону с указанием характера обстоятельства непреодолимой силы, а также его приблизительной продолжительности. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 14 дней или ожидается, что они будут продолжаться более 21 дней, Продавец имеет право расторгнуть Договор купли-продажи с даты представления такого заявления Покупателю.

14.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, приводящие к убыткам или задержкам, вызванные законами или постановлениями и указами любого из правительств (де-факто или де-юре), природными явлениями, такими как землетрясения и наводнения, пожары, беспорядки, войны, забастовки, кораблекрушения, эмбарго на перевозку товаров или другие причины, крупномасштабный дефицит энергоносителей, которые являются непредвиденными и неподконтрольными Сторонам и препятствуют полному или частичному выполнению обязательств по Договору купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 15.
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Все решения, подлежащие защите в качестве Прав на интеллектуальную собственность, включая торговые марки, спецификации, чертежи, информацию, формы, приборы, инструменты и другие материалы, связанные с Продукцией и процессом производства Продукции, являются и остаются собственностью Продавца или компании, входящей в группу капитала Продавца. Покупатель не имеет и не будет приобретать никаких прав, титулов или интересов в отношении любых прав интеллектуальной собственности, и продажа Продукции, содержащей Права интеллектуальной собственности, не предоставляет Покупателю никаких прав или титулов на Права интеллектуальной собственности.
 

СТАТЬЯ 16.
САНКЦИИ

Покупатель будет соблюдать все применимые положения закона и другие постановления и распоряжения государственных властей, действующие в стране, юрисдикция которой подлежит применению, и не будет нарушать любые применимые к нему национальные или международные торговые, экономические или финансовые санкции или эмбарго («Санкции»). Покупатель заявляет, что ни он, ни кто-либо из его директоров, должностных лиц, агентов, работников или аффилированных лиц, ни любой конечный пользователь Продукции не подпадает под действие каких-либо санкций или полностью или частично, прямо или косвенно принадлежит какой-либо стороне либо контролируется какой-либо стороной, подпадающей под действие каких-либо санкций. Покупатель заявляет, что в настоящее время он обладает всеми соответствующими процедурами и в течение срока действия Договора купли-продажи приложит усилия для обеспечения действия всех соответствующих процедур, мер мониторинга и внутреннего контроля для обеспечения соблюдения всех применимых к нему Санкций. Покупатель заявляет, что он не будет прямо или косвенно реэкспортировать, перепродавать или иным образом отчуждать Продукцию в любой стране, на которую наложено эмбарго в соответствии с законами и правилами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или Соединенных Штатов. Кроме того, Покупатель подтверждает, что Продукция не будет использоваться для деятельности, связанной с проектированием, разработкой, производством, использованием или хранением ядерного, химического, биологического оружия или ракет.
 

СТАТЬЯ 17.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Договор купли-продажи регулируется и толкуется в соответствии с польским материальным правом, исключая коллизионные нормы и положения Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года.
 

СТАТЬЯ 18.
ПРАВИЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ.

Все споры и претензии, вытекающие из Договора купли-продажи, в том числе любые споры, связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью, неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказа, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по гарантии, которые не были разрешены Сторонами мирным путем, подлежат разрешению польскими судами общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
 

СТАТЬЯ 19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1 С учетом Статьи 1.4. и Статьи 7.2. ОУП, Договор купли-продажи может быть изменен или дополнен полностью или частично в любое время в письменной форме. Изменения Договора купли-продажи действительны при условии, что они составлены в виде письменного приложения, подписанного лицами, уполномоченными представлять Стороны.

19.2 Покупатель не должен передавать какие-либо или все свои права или обязательства по Договору купли-продажи третьим лицам без предварительного письменного согласия Продавца.

19.3 Если какое-либо положение Договора купли-продажи будет признано компетентным судом любой юрисдикции недействительным или неисполнимым, Стороны обязуются заменить такое положение альтернативным положением, наиболее близким по объему, действию и исполнимости к первоначальному положению, при этом остальные положения Договора купли-продажи остаются в силе.

19.4 Размещая Заказ на покупку, Покупатель заявляет и гарантирует Продавцу, что он имеет полное право и полномочия на заключение Договора купли-продажи, все необходимые действия компетентных органов Покупателя были предприняты для одобрения заключения и исполнения Договора купли-продажи и отсутствуют договорные обязательства или иные обязанности, которые препятствовали бы ему подписать или исполнить Договор купли-продажи.

19.5 Если в ОУП прямо не предусмотрено иное, все уведомления и переписка Сторон Договора купли-продажи должны доставляться Продавцу по адресу, указанному в статье 1.2(c) ОУП, а Покупателю - по адресу, указанному в Заказе. Любая переписка, уведомления или любые другие сообщения или заявления в письменной форме, направленные Стороной другой Стороне заказным письмом по последнему адресу для переписки, указанному такой другой Стороной в соответствии с Договором, считаются надлежащим образом врученными другой Стороне, причем датой вручения считается также дата истечения срока получения переписки в почтовом отделении с момента первого уведомления о получении заказного письма, направленного по последнему адресу для переписки, указанному другой Стороной, или возвращения переписки почтовым отделением с пометкой «адресат неизвестен» или аналогичной.

19.6 В случае, если Продавец передаст Покупателю ОУП на языке, отличном от языка, на котором заключен Договор купли-продажи (язык договора), то данная версия будет служить исключительно для облегчения их понимания. В случае расхождений в толковании ОУП преимущественную силу имеет текст на языке договора.

Приложение 1 к Общим условиям продажи компании Kan sp. z o.o.

Информационное обязательство, упомянутое в абз. 1 и 2 статьи 13 Общего регламента по защите данных (GDPR) от 27 апреля 2016 года.

1. Контролером персональных данных Покупателей – физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является KAN sp. z o.o. ul. Здройова 51, 16-001 Клеосин.

2. Инспектор по защите персональных данных компании KAN sp. z o.o. доступен по адресу электронной почты: [email protected].

3. Персональные данные, предоставленные Контролеру, обрабатываются исключительно в целях исполнения договора купли-продажи и предъявления требований, вытекающих из заключенного Договора.

4. Предоставленные Покупателями персональные данные не будут передаваться другим получателям или в третью страну.

5. Предоставленные персональные данные будут храниться в течение всего срока действия договора, а также в течение срока действия любых требований, вытекающих из договора.

6. Покупатели, предоставляющие свои персональные данные, имеют право доступа к содержанию данных, право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на переносимость данных, право на возражение против обработки.

7. Субъекты данных также имеют право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных данных, если они считают, что обработка персональных данных Продавцом нарушает положения Общего регламента по защите данных от 27 апреля 2016 года (GDPR).

8. Персональные данные Покупателей будут обрабатываться с помощью автоматизированных средств, включая профилирование. Автоматизированное принятие решений будет осуществляться при участии человеческого фактора и с соблюдением принципов прозрачности, законности и адекватности с целью оценки определенных персональных факторов, таких как предпочтения в отношении продуктов, экономическое положение, вкусы, а следствием такой обработки будет выбор предложения в зависимости от потенциальных потребностей Покупателей.

9. Любое предоставление Покупателями персональных данных является добровольным, но необходимым для заключения и исполнения Договора.
 

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. действуют с 23/11/2018.

Cookies nustatymai

Naudojame slapukus siekdami teikti įvairias paslaugas, nuolat jas tobulinti, rodyti reklamą pagal Jūsų susidomėjimus mūsų svetainėje ir teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas. Kai kurie slapukai yra būtini, kad mūsų svetainė tinkamai veiktų ir kad būtų galima naudotis jos funkcijomis. Jums sutikus, mes taip pat naudojame analitinius slapukus, kad pagerintume savo svetainę, bei rinkodaros slapukus reikalingus reklamai ir turiniui rodyti mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos naudoti.
Spustelėję „Sutinku su visais“, jūs sutinkate, kad būtų naudojami visi slapukai. Spustelėję „Prisitaikyti slapukų nustatymus“, galite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti. Bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nustatymus arba atšaukti sutikimą.

Cookies nustatymai

Šis įrankis padeda pasirinkti ir išjungti įvairias žymes/trackerius/analizės įrankius, naudojamus šioje svetainėje.