Space

Paslaugų teikimo taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLĖS

§ 1.

Šios Taisyklės nustatomos remiantis 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str. 1 dalies 1 punktu (Dz. U. 2002 m., nr. 144, poz. 1204 su vėlesniais pakeitimais). Taisyklėmis visų pirma nustatoma: elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų rūšys ir apimtis; paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sąlygos, įskaitant: techninius reikalavimus, būtinus bendradarbiavimui su paslaugų teikėjo naudojama telematikos sistema, draudimas gavėjui teikti neteisėtą turinį, paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygos, paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis reklamos procedūros tvarka.

§ 2.

Sąvokos

Šių Taisyklių reikalams toliau pateiktos sąvokos turės tokią reikšmę:

 1. Paslaugų teikėjas - ribotos atsakomybės bendrovė KAN su būstine Kleosine, adresas: ul. Zdrojowa 51 16-001 Kleosin įtraukta į verslininkų registrą, kurį tvarko Balstogės apygardos teismas, XII Nacionalinio teismo registro ekonominis departamentas, KRS (NTR) numeris 0000187613; NIP (PVM mokėtojo) numeris: 9661319453; kurios akcinis kapitalas: 350 000,00 zlotų,
 2. Paslaugų gavėjas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kitas organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia teisinį gebėjimą naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis internetinėje svetainėje,
 3. Internetinė svetainė Paslaugų teikėjo tinklavietė, kurios adresas http://pl.kan-therm.com/, o taip pat jos puslapiai.
 4. Paslaugos – paslaugos, kurias elektroniniu būdu Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjui, išvardintos šių Taisyklių 4 straipsnio 1 skyriuje;
 5. Asmens duomenys - duomenys, pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679. (toliau: „BDAR”).
 6. Slaptažodis – Paslaugos gavėjo registracijos metu pasirinkta raidžių ir (arba) specialiųjų ženklų seka, kurios dėka jis, norėdamas prisijungti prie Internetinės svetainės Paskyros, yra autorizuojamas.
 7. Paskyra – konkrečiam, prisiregistravusiam Paslaugos gavėjui prieinama vieta Svetainėje, kur galima naudotis Taisyklėse nurodytomis paslaugomis.
 8. Slapyvardis – Paslaugos gavėjo el. pašto adresas, reikalingas norint prisijungti prie Paskyros, jį Paslaugos gavėjas pateikia Registracijos metu.
 9. Taisyklės – šios Taisyklės, kurios nurodo Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimo Svetainėje taisykles bei Paslaugų gavėjų naudojimosi šiomis paslaugomis taisykles.
 10. Registracija – Paslaugų gavėjo savanoriška veikla, kurios tikslas yra sukurti Paskyrą Internetinėje svetainėje. Registracija Tinklavietėje yra nemokama.

§ 3.

Prieigos prie paslaugų sąlygos

 1. Norint tinkamai naudotis Internetine svetaine, Paslaugų gavėjas privalo laikytis toliau nurodytų techninių sąlygų:
  1. Prieiga prie Interneto tinklo,
  2. naršyklė aptarnaujanti slapukus, JavaScript bei Flash.

§ 4.

Paslaugų rūšys, esmė ir apimtis

 1. Paslaugų tiekėjas teikia šias paslaugas Paslaugų gavėjams:
  1. prieiga prie viešai prieinamo turinio svetainėje,
  2. Paskyros administravimas ir prieiga,
  3. prieiga prie mokymų valdymo skydelio,
  4. registracija į paslaugų teikėjo organizuojamą mokymą,
  5. registracija į paslaugų teikėjo organizuojamą renginį,
  6. komercinės informacijos perdavimas elektroninėmis priemonėmis.
 2. Paslauga prieiga prie viešai prieinamo turinio, esančio Internetinėje svetainėje, yra tinklalapio pateikimas viešai prieinamuose interneto ištekliuose, kad bet kuris suinteresuotas tinklo vartotojas galėtų bet kuriuo metu susipažinti su Svetainės turiniu. Šia paslauga galima naudotis anonimiškai.
 3. Paslaugų teikimo sutartis yra sudaroma:
  1. dėl Paslaugos prieigos prie viešai prieinamo turinio Internetinėje svetainėje dėl Paslaugų gavėjo patekimo į Internetinę svetainę,
  2. dėl Paskyros administravimo ir prieigos paslaugos - registravimo,
  3. dėl Paslaugos prieigos prie valdymo skydelio – registravimo,
  4. dėl registravimo į mokymus – mokymo registracijos formos užpildymas, reikiamų laukų pasirinkimas ir priėmimo mygtuko spustelėjimas (pvz. „Siųsti”),
  5. dėl registravimo į renginį – renginio registracijos formos užpildymas, reikiamų laukų pasirinkimas ir priėmimo mygtuko spustelėjimas (pvz. „Siųsti”)
  6. dėl komercinės informacijos perdavimo elektroninėmis priemonėmis – atitinkamos formos užpildymas, savanoriško sutikimo komercinės informacijos perdavimo elektroninėmis priemonėmis pareiškimas ir priėmimo mygtuko spustelėjimas (pvz. „Siųsti”, „Užsakau”).
 4. Teikiant Paslaugą prieigai prie viešai prieinamo turinio, esančio Internetinėje svetainėje, registruotis nereikia. Ši paslauga teikiama per Paslaugų gavėjo prieigos prie viešai prieinamo Internetinės svetainės turinio trunkantį laikotarpį.
 5. Paskyros administravimo ir prieigos paslaugos teikimas – Registravimas įvyksta tik pasibaigus Registracijos procesui. Registracija įvyksta tuomet, kai Paslaugos gavėjas užpildo registracijos formą pateiktą Internetinėje svetainėje, pažymi ir pasirenka reikalaujamus laukus bei spustelėja priėmimo mygtuką (pvz. „Siųsti”, „Sukurti paskyrą”). Atlikus minėtąsias užduotis, Paslaugų gavėjo elektroninio pašto adresu (el. P.) bus persiųstas registracijos patvirtinimas bei aktyvinimo nuoroda el. p. adreso patvirtinimui.
 6. Paskyros administravimo ir prieigos paslauga gali naudotis tik įgaliotas Paslaugų gavėjas, kurio duomenys buvo pateikti registracijos formoje Registravimo metu. Paslaugų gavėjui draudžiama naudoti kitų Paslaugų gavėjų paskyras, o taip pat savo paskyrą suteikti kitiems Paslaugų gavėjams ar tretiems asmenims.
 7. Paslaugų gavėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo el. p. adresą (slapyvardį) bei slaptažodį.
 8. Paslaugų gavėjas, kiekvieną kartą prisijungdamas prie savo paskyros, privalo pateikti slapyvardį ir slaptažodį.
 9. Slapyvardis turi atitikti aktyvų el. p. adresą, kuriuo Paslaugų gavėjas turi teisę naudotis.
 10. Slaptažodį turi sudaryti bent 8 raidžių ir skaičių bei (arba) specialiųjų ženklų seka.
 11. Paslaugų gavėjas gali pakeisti slaptažodį tiesiog Paskyroje arba specialaus funkcionalumo „Atgauti slaptažodį”, kurį galima surasti tinklalapyje prisijungiant prie paskyros, dėka.
 12. Paskyroje yra šie funkcionalumai:
  1. Paskyros administravimas,
  2. Paslaugų naudojimas.
 13. Paskyros administravimo paslauga yra teikiama neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi teisę reikalauti Paskyros pašalinimo bet kuriuo metu. Paskyros pašalinimo Paslaugų gavėjas gali reikalauti siųsdamas tokią informaciją Paslaugų tiekėjo el. paštu. Paskyros pašalinimas reiškia sutarties dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu nutraukimą.
 14. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę sustabdyti, pašalinti ar apriboti Paskyros funkcionalumą (paslaugos apimtį), ypač tokiais atvejais:
  1. visuotinai taikomų įstatymų nustatytais atvejais,
  2. jei Paslaugų gavėjas naudoja Paskyrą ar kitas Paslaugas nesilaikydamas šių Taisyklių.
 15. Tais atvejais, kai Paskyros funkcijų sustabdymo ar apribojimo priežastis yra Paskyros naudojimas pažeidžiant Taisyklių nuostatas, visos Paskyros funkcionalumo atkūrimas gali įvykti Paslaugų gavėjo prašymu tik po to, kai Paslaugų gavėjas iš anksto nutraukia tokius veiksmus ir pašalina tokių veiksmų pasekmes tiek, kiek ir kaip nurodo Paslaugų teikėjas.
 16. Prieiga prie mokymų valdymo skydelio sudaro galimybę Paslaugų gavėjui pasiekti valdymo skydo modulį, kuris naudojamas Paslaugų teikėjo organizuojamiems mokymams valdyti, prieiga įvyksta Paslaugų gavėjui prisijungus prie Paskyros. Prieigos prie mokymų valdymo skydo paslauga teikiama neribotą laiką, bet ne ilgiau nei Paskyros prieigos paslaugos trukmė.
 17. Norėdamas užsiregistruoti į Paslaugų teikėjo organizuojamą mokymą, Paslaugų gavėjas privalo užpildyti mokymo registracijos formą, pažymėti reikiamus laukus ir spustelėti priėmimo mygtuką (pvz. „Siųsti”).
 18. Teikiant mokymo registracijos paslaugą Paslaugų teikėjas gali siųsti Paslaugų gavėjo nurodytu el. pašto adresu:
  1. Informaciją apie mokymo datos pakeitimą,
  2. pranešimą apie mokymo atšaukimą,
  3. dalyvio sertifikatą,
  4. papildomą mokymo medžiagą.
 19. Mokymų registracijos paslaugos teikimo sutartis nustoja galioti ją įvykdžius.
 20. Norėdamas užsiregistruoti į Paslaugų teikėjo organizuojamą įvykį, Paslaugų gavėjas privalo užpildyti mokymo registracijos formą, pažymėti reikiamus laukus ir spustelėti priėmimo mygtuką (pvz. „Siųsti”). Paslaugos teikimo sutartis nustoja galioti ją įvykdžius.
 21. Norėdamas užsisakyti, kad Paslaugų teikėjas elektroniniu būdu siųstų komercinę informaciją, Paslaugų gavėjas privalo užpildyti atitinkamą formą, savanoriškai sutikti elektroniniu būdu gauti komercinę informaciją ir paspausti priėmimo mygtuką (pvz. „Siųsti”, „užsisakyti”.
 22. Paslaugų gavėjas kiekvienu metu gali atsisakyti komercinės informacijos priėmimo elektroniniu paštu. Tuo tikslu Paslaugų gavėjas privalo kreiptis el. paštu į Paslaugų teikėją, tuo pačiu paslaugos teikimo elektroniniu būdu sutartis nustoja galioti. Paslauga yra teikiama tiksliai nenurodytu laiku.
 23. Paslaugos yra teikiamos Paslaugų gavėjams nemokamai.

§ 5.

Paslaugų gavėjų pareigos

 1. Paslaugų gavėjas naudodamasis Paslaugomis visų pirma privalo:
  1. Naudotis interneto svetaine netrukdant jos veikimui, visų pirma naudojant konkrečią programinę įrangą ar įrenginius (ypač neleistinus įrenginius, kaip nurodyta 2002 m. liepos 5 d. Įstatyme dėl tam tikrų elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų, pagrįstų sąlygine prieiga arba sudarančių sąlyginę prieigą, apsaugos, OL 2002 L 195, p. 1). Nr. 126, 1068, su pakeitimais),
  2. naudotis Paslaugomis laikantis Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, Taisyklių nuostatų, o taip pat bendrųjų interneto naudojimo taisyklių ir gerosios praktikos;.
 2. Bet koks Vartotojo sąmoningas ar nesąmoningas Paslaugų naudojimas laikomas neleistinu jeigu jis pažeidžia Taisykles, Paslaugų teikėjo bei trečiųjų asmenų gerą vardą, o taip pat jei pažeidžia visuotinai galiojančius teisės aktus. Visų pirma, neleistina veikla laikoma:
  1. veiksmai, kuriais pažeidžiamos kitų asmenų asmeninės teisės,
  2. pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės,
  3. pažeidžiamos trečiųjų asmenų verslo paslaptys,
  4. esantys nesąžiningos konkurencijos veiksmais,
  5. diskriminuojantys arba skatinantys diskriminavimą bet kokiu būdu,
  6. kviečiantys ar skatinantys bet kokius neteisėtus veiksmus.
 3. Jei pažeidžiama bet kuri iš pirmiau minėtų 1–2 punktų nuostatų, Paslaugų teikėjas turi teisę:
  1. prašyti Paslaugų gavėją, kad pašalintų neteisėtą turinį,
  2. anksčiau neperspėjus ar pranešus – pašalinti neteisėtą turinį,
  3. užblokuoti Paslaugų gavėjui prieigą prie Svetainės ar kitų Paslaugų,
  4. atsisakyti toliau teikti Paslaugas Paslaugų gavėjui.
 4. Paslaugų gavėjui naudojantis Paslaugomis iš jo gali būti pareikalauta, kad jis pateiktų savo asmens duomenis. Paslaugų teikėjo asmens duomenų tvarkymo taisykles nustato Privatumo apsaugos politika, esanti skirtuke „Privatumo apsaugos politika“.
 5. Paslaugų gavėjas privalo pateikti tik duomenis atitinkančius tikrovę bei tokius,
  kuriuos jis gali valdyti, o jų pateikimas ar vėlesnis panaudojimas
  susijęs su Paslaugomis įprastomis veiklos sąlygomis nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

§ 6.

Atsakomybė

 1. Paslaugų gavėjas deda visas pastangas, kad užtikrinti saugų Paslaugų teikimą elektroniniu būdu.
 2. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, kuri gali atsirasti dėl netinkamo atskirų Paslaugų veikimo, atsiradusio dėl įvykio, nepriklausančio nuo Paslaugų teikėjo veiksmų,
 3. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą įvykusią dėl Paslaugų gavėjo veiksmų arba neveikimo, visų pirma dėl neteisingo Paslaugų vartojimo arba Paslaugų vartojimo tokiu būdu, kuris neatitinka visuotinai taikomų įstatymų ar Taisyklių.
 4. Paslaugų teikėjas neatsako už duomenų praradimą įvykusį dėl išorinių veiksnių (pvz., įrangos, programinės įrangos, jungties ir t.t.) neveikimo arba kitų aplinkybių nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo.
 5. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už pranešimų, siunčiamų per jam prieinamas Paslaugas, turinį ir priedus.
 6. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už veiksmus kuriuos vykdo prisijungęs jam prieinamose Paslaugose su jo prisijungimo duomenimis (prisijungimo vardu ir slaptažodžiu).
 7. Paslaugų teikėjas neatsako už pranešimų turinį bei už žalą, kurią gali sukelti Paslaugų gavėjų veikla neatitinkanti visuotinių teisės aktų arba Reglamento.
 8. Atsižvelgiant į absoliučiai galiojančias įstatymo nuostatas, bendra ir visiška Paslaugų teikėjo atsakomybė Paslaugos gavėjui už Paslaugų suteikimą, nepriklausomai nuo teisinės atsakomybės pagrindo, apsiriboja tik Paslaugos gavėjo faktiškai patirta žala (damnum emergens).

§ 7.

Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Autoriaus turtinės teisės visiems tekstų, grafikos, fotografijų, programų elementams, Paslaugų teikėjo duomenų bazėms bei tam tikroms Paslaugoms, visų pirma: svetainės atvirasis kodas, grafikos elementai, lapai, formos, scenarijai, animacija yra rezervuoti Paslaugos teikėjui ir jiems taikoma teisinė apsauga, ypač 1994 m. vasario 4 d. įstatymo dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos (t. y. nuo 2006 m. Nr. 90, p. 631 su pakeitimais) bei 2000 m. birželio 30 d. Pramoninės nuosavybės įstatymo (t. y. 2003 m. Įstatymų žurnalo Nr. 119, 1117 punktas su pakeitimais nuostatas.).
 2. Kopijuoti ir platinti pateiktą medžiagą galima tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą.
 3. Paslaugų gavėjas turi teisę naudotis teikiamų Paslaugų turiniu bei Paslaugų sudedamąja dalimi tik Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tik Paslaugų naudojimui.

§ 8.

Informacija apie slapukų tvarkymą

 1. Siekiant užtikrinti visišką Svetainės funkcionalumą, ji gali saugoti nedidelius slapukų failus Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje ir gauti prieigą prie jų.
 2. Slapukų politiką rasite Privatumo apsaugos politikoje.

§ 9.

Skundų procedūra

 1. Skundai, susiję su techniniais Paslaugų veikimo aspektais ir kitais klausimais susijusiais su Paslaugomis galima siųsti el. paštu: [email protected] arba raštu – Paslaugų teikėjo adresu.
 2. Skundus reikia pateikti ne vėliau nei per 7 (septynias) dienų nuo tos dienos, kuomet įvyko skundo priežastis.
 3. Kiekvienas skundas turėtų būti pateikiamas su trumpu problemos aprašymu, atitinkančiu skundo pateikimo pagrindą, datą ir valandą bei Paslaugų gavėjo nurodymu (pateikiant pašto adresą bei elektroninio pašto adresą.
 4. Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad skundai būtų išspręsti 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiu nuo tada, kai Paslaugų teikėją pasiekė informacija apie skundą. Apie skundo išnagrinėjimo rezultatą Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš skundo teikėjui elektroniniu paštu; el. p. adresas pateiktas skundų blanke.
 5. Nesvarstomi tie skundai, kurie neturi minėtoje 3 dalyje išvardintų duomenų arba buvo pateikti pasibaigus laikui, kuris nurodomas šio straipsnio 2 dalyje.

§ 10.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklių turinys gali pasikeisti, visų pirma, jei pasikeičia siūlomų elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų apimtis ir būdas, pasikeičia visuotinai galiojančios teisės nuostatos, kurios turi įtakos Taisyklių turiniui arba jei būtina ištaisyti akivaizdžias klaidas ar rašybos klaidas arba papildyti Taisyklių spragas ar netikslumus, kurių negalima pašalinti aiškinant jo nuostatas.
 2. Tais atvejais, kai Taisyklės pasikeičia, jų pristatymas Paslaugų gavėjui bus atliekamas paskelbiant Svetainėje. Apie bet kokius pakeitimus vartotojui bus pranešta taip pat pateiktu formoje elektroninio pašto adresu. Jeigu Paslaugų gavėjas nepriimtų naujo Taisyklių turinio, jis privalo pranešti apie tai Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu: [email protected] per 14 dienų pradedant nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus datos. Nepriėmimas lemia susitarimo dėl naujienlaiškio paslaugų teikimo nutraukimą nedelsiant. Jei pagal šias Taisykles sudaromos nuolatinės sutartys, pakeistos Taisyklės yra privalomos Paslaugų gavėjui, jei buvo laikomasi 384 Civilinio kodekso straipsnyje nustatytų reikalavimų, t. y. Paslaugų gavėjas buvo tinkamai informuotas apie pakeitimus ir neatšaukė sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos.
 3. Paslaugų, kurioms nereikia registruotis, teikimo sutartis nutraukiama, kai Paslaugų gavėjas nustoja naudotis Paslauga.
 4. Neribotam laikui sudarytą sutartį dėl Paslaugų, kurioms reikalinga registracija, bet kuri Šalis gali nutraukti bet kuriuo metu, laikydamasi 1 mėnesio įspėjimo laikotarpio.
 5. Tais atvejais, kurie nėra reglamentuojami Taisyklėmis, taikomos bendrai galiojančios Lenkijos teisės nuostatos, o bet kokius ginčus sprendžia kompetentingi Lenkijos teismai.
 6. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2021 m. sausio 4 d.

Cookies nustatymai

Naudojame slapukus siekdami teikti įvairias paslaugas, nuolat jas tobulinti, rodyti reklamą pagal Jūsų susidomėjimus mūsų svetainėje ir teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas. Kai kurie slapukai yra būtini, kad mūsų svetainė tinkamai veiktų ir kad būtų galima naudotis jos funkcijomis. Jums sutikus, mes taip pat naudojame analitinius slapukus, kad pagerintume savo svetainę, bei rinkodaros slapukus reikalingus reklamai ir turiniui rodyti mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos naudoti.
Spustelėję „Sutinku su visais“, jūs sutinkate, kad būtų naudojami visi slapukai. Spustelėję „Prisitaikyti slapukų nustatymus“, galite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti. Bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nustatymus arba atšaukti sutikimą.

Cookies nustatymai

Šis įrankis padeda pasirinkti ir išjungti įvairias žymes/trackerius/analizės įrankius, naudojamus šioje svetainėje.