Space

Privatumo apsaugos politika

PRIVATUMO APSAUGOS POLITIKA

– ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS INFORMACINĖS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. DUOMENŲ APSAUGOS ADMINISTRATORIAUS IR INSPEKTORIAUS KONTAKTINIAI DUOMENYS

3. ADMINISTRATORIAUS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIMTIS

4. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KANDIDTAMS NORINTIEMS ĮSIDARBINTI

5. INFORMACINĖS TAISYKLĖS MOKYMŲ DALYVIAMS

6. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KLIENTAS - RANGOVAS

7.INFORMACINĖS TAISYKLĖS KLIENTO DARBUOTOJAI/ RANGOVAS/ VALDYBA/ PARTNERIAI/ ĮGALIOTINIAI

8. INFORMACINĖS TAISYKLĖS VYKDYTOJAMS

9. INFORMACINĖS TAISYKLĖS ASMENIMS, KURIE SU ADMINISTRATORIUMI SUSISIEKIA KORESPONDUODAMI ELEKTRONINIU IR TRADICINIU PAŠTU

10. INFORMACINĖS TAISYKLĖS ASMENIMS, KURIE SU ADMINISTRATORIUMI SUSISIEKIA TELEFONU (POKALBIŲ ĮRAŠINĖJIMAS)

11. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KOMERCINĖS INFORMACIJOS GAVĖJAMS

12.INFORMACINĖS TAISYKLĖS SUSIJUSIOS SU DUOMENŲ TVARKYMU VIZUALINIO STEBĖJIMO TIKSLAS

13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14. INFORMACIJA APIE SLAPUKŲ FAILUS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje Politikoje yra informaciės taisyklės apie asmens duomenų tvarkymą, kurį vykdo Duomenų administratoriaus - KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Politika buvo sukurta siekiant paaiškinti, kaip saugome asmens duomenis. Asmens duomenis naudojame tik šioje Politikoje aprašytais tikslais ir būdu. Asmens duomenų apsaugos politika - tai Bendrovės KAN Sp. z o.o. informacijos teikimo pareigos vykdymas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinantis Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.

3. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis renkame, tvarkome ir saugome. Visuomet informuojame, kokiu konkrečiu tikslu duomenis tvarkome bei kokias teisės turi tų duomenų subjektai.

4. Šios Politikos reikalams toliau nurodytos sąvokos reiškia:

a) „Kandidatas” - tai asmuo, visų pirma mūsų mokymų dalyvis, o taip pat fizinis asmuo dalyvaujantis arba norintis dalyvauti atrankos procese, kurį organizuoja Administratorius arba būsimuosiuose atrankos procesuose, kuriuos organizuos Administratorius, arba, asmuo, kuris praeityje pareiškė jog sutinka, kad būtų saugomi jos asmens duomenys Kandidatų bazėje,

b) „Duomenų subjektas” tai subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Administratorius, t.y. Kandidatas, Klientas ir jo darbuotojai, įgaliotiniai, atstovai, asmenys, kurie pareiškė sutikimą rinkodaros komunikacijai, kontaktuojantys asmenys,

c) priežiūros „Organas” - juo yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas,

d) „BDAR” - tai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. ADMINISTRATORIAUS IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINIAI DUOMENYS

1. Asmens duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, toliau vadinama „ADA” arba „Administratorius”.

2. Bet kuriuo metu galima kreiptis į Administratorių asmens duomenų apsaugos reikalais:

a) per kontaktinę formą esančią internetiniame puslapyje: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html,

b) tradiciniu paštu duomenų Administratoriaus adresu: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

c) el. paštu: [email protected].

3. Duomenų apsaugos pareigūnu bendrovėje KAN Sp. z o.o yra Agnieszka Kondel. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu: [email protected]

4. Jeigu:

a) jeigu norite susisiekti su ADA asmens duomenų apsaugos klausimais,

b) turite klausimų susijusių su asmens duomenimis, jų ADA tvarkymo būdu arba turite pastabų dėl šios politikos,

c) norite pasinaudoti jums priklausančiomis teisėmis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo bendrovė KAN Sp. z o.o. - jų administratorius, galite susisiekti su mumis elektroniniu arba tradiciniu paštu, kontaktiniai duomenys pateikti anksčiau, 2 punkte.

3. ADMINISTRATORIAUS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIMTIS

1. „Asmens duomenys” tai informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu. Fizinis asmuo, kurį galima identifikuoti, yra asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma pagal tokį identifikatorių, kaip vardas, pavardė, identifikavimo numeris, vietos nustatymo duomenys, interneto identifikatorius arba vieną ar kelis konkrečius veiksnius, lemiančius fizinį, fiziologinį, genetinį, psichinį, ekonominį, kultūrinį ar socialinį fizinio asmens tapatumą. Jiems priklauso tokios informacijos: adresas IP, kreipimosi forma, vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

2. Bendrovė KAN Sp. z o.o. tvarko šiuos asmens duomenis:

a) kandidatų norinčių įsidarbinti,

b) asmenų, dalyvaujančių mūsų mokymuose susijusiuose su produktais ir kituose, susijusiuose su KAN Sp. z o.o veikla,

c) klientų, Rangovų, o taip pat jų darbuotojų / bendradarbių/ įgaliotinių/ atstovų/valdybos narių: vardas ir pavardė, el. p. adresas, pareigos, telefono numeris, įmonės, kuriai atstovauja, duomenys,

d) KAN Sp. z o.o. darbuotojų ir bendradarbių,

e) asmenų, kurie pareiškė savo sutikimą rinkodaros komunikacijai, siunčiamiems naujienlaiškiams, asmenų, kontaktuojančių su Bendrove telefonu arba tradicinio ar elektroninio korespondavimo būdu,

f) asmenų, kuriems taikomas bendrovės KAN Sp. z o.o. Kleosine naudojamas vaizdo stebėjimas.

4. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KANDIDTAMS NORINTIEMS ĮSIDARBINTI

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

2. Jeigu išsiuntėte mums savo CV, informuojame, kad Administratoriui persiųsti asmens duomenys esantys CV, įskaitant daugiau nei nurodyta 22 (1) Darbo kodekso straipsnyje, sutinkate, kad Administratorius tvarkytų šiuos duomenis ir galėtų vykdyti įdarbinimo procesą, nepriklausomai nuo Kliento pageidaujamo teisinio pagrindo. Sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Administratorius Kliento vardu atlieka veiksmus susijusius su asmens duomenimis, nuo to laiko, kai Kandidatų duomenys pateikiami Klientui, o tai visada atliekama gavus išankstinį Duomenų subjekto (Kandidato) sutikimą.

3. Jūsų asmens duomenys surinkti įdarbinimo metu bus tvarkomi:

A) įdarbinimo atveju, siekiant įdarbinti pagal darbo sutartį, siekiant vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų nuostatų, susijusių su įdarbinimo procesu, įskaitant visų pirma Darbo kodeksą – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinis įsipareigojimas, kurį prisiima Administratorius (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai kartu su Darbo kodekso nuostatomis),

b) įdarbinimo pagal civilinės teisės sutartį atveju – prašymo dokumentuose pateiktų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra veiksmai prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),

c) siekiant vykdyti būsimus įdarbinimo procesus, įskaitant įtraukimą į Kandidatų bazę, jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis šiuo tikslu – teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas),

d) siekiant atrinkti kandidatus, patikrinti jūsų turimas kvalifikacijas ir įgūdžius bei nustatyti bendradarbiavimo sąlygas – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisiškai pagrįstas Administratoriaus interesas yra patikrinti kandidatus į darbą ir nustatyti galimo bendradarbiavimo sąlygas,

e) siekiant nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gintis nuo tokių reikalavimų, Administratoriaus – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4. Duomenų gavėjai yra subjektai, teikiantys įdarbinimo paslaugas Administratoriui ir kitas pagalbines paslaugas, t. y. IT sistemų ir paslaugų teikėjai [hosting poczty i systemy bazodanowe], pašto operatoriai ir kurjeriai.

5. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki dabartinio Administratoriaus vykdomo įdarbinimo proceso pabaigos ir kandidato ar kandidatų atrankos, o tiek, kiek tvarkymas vyksta remiantis sutikimu – iki jo atšaukimo, tačiau, jeigu bus suteiktas sutikimas tvarkyti duomenis būsimų įdarbinimų tikslais - duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 2 metus. Tvarkymo laikotarpis bet kuriuo metu gali būti pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus būtinas siekiant nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba Administratoriaus gynybos nuo tokių reikalavimų. Tam laikotarpiui pasibaigus, duomenys bus tvarkomi tik tiek, kiek reikalauja to teisės nuostatos.

6. Sutikimus, apie kuriuos kalbama ankstesniame punkte galima bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Administratorius prašo atšaukti sutikimą raštu arba elektroniniu būdu.

7. Jūs turite teises, nurodytas šios Politikos 13 skirsnyje.

8. Pateikiant duomenis pagal Darbo kodekso 22 (1) straipsnį yra reikalaujama:

a) įdarbinimo atveju pagal darbo sutartį – pagal teisės nuostatas, visų pirma įskaitant Darbo kodeksą. Nepateikus tų duomenų, nėra galimybių svarstyti jūsų kandidatūrą įdarbinimo proceso metu,

b) Administratoriui įdarbinant pagal civilinės teisės sutartį – šių duomenų nepateikimo pasekmė yra tai, kad negalima bus apsvarstyti jūsų kandidatūros įdarbinimo procese,

c) kitų duomenų pateikimas yra savanoriškas.

9. Kandidatų asmens duomenys gali būti profiliuojami [tačiau nėra taikomas
automatiškas sprendimų priėmimas] siekiant išrinkti
kandidatūrą atitinkančią Kliento Administratoriaus reikalavimus atsižvelgiant į:
išsilavinimą, gebėjimus bei finansinius lūkesčius
arba darbo sąlygas.

5. INFORMACINĖS TAISYKLĖS MOKYMŲ DALYVIAMS

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

a) vykdyti sutartį ir imtis veiksmų, susijusių su sudaroma sutartimi dėl mokymo organizavimo ir vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),

b) vykdyti teisinius įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų, draudimo, mokesčių taisyklių - šiuo atveju teisinį pagrindą sudaro ADO teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas),

c) nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gintis nuo tokių reikalavimų – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas),

d) Bendrovės produktų ar paslaugų rinkodara (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) - jei jūs davėte sutikimą arba BDAR 6 straipsnio f punktas - mūsų teisėtas interesas yra informuoti apie mūsų komercinį pasiūlymą.

6. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KLIENTAS - RANGOVAS

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

2. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi šiais tikslais:

a) sutarčių, kurių šalis yra duomenų subjektas, t.y. Klientas arba Rangovas, vykdymas arba, duomenų subjektui prašant, imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą),

b) savo produktų ar įmonės paslaugų rinkodara (6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei davėte sutikimą, arba BDAR f punktas) – mūsų teisėtas interesas yra informuoti apie mūsų komercinį pasiūlymą.

c) vykdant mūsų teisėtą interesą, susijusį su galimu reikalavimų nustatymu ar vykdymu arba gynyba nuo reikalavimų (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

3. Jūsų asmens duomenys bus saugomi per tokį laikotarpį, kuris yra būtinas siekiant tikslo, kuriam davėte sutikimą, sistemingai tikrinant jų tinkamumą. Visų pirma, jie bus tvarkomi sutarties galiojimo metu, bet ne ilgiau nei per sutarties galiojimo laikotarpį. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis gali būti kaskart pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei asmens duomenų tvarkymas bus būtinas siekiant pareikšti galimus reikalavimus arba gynybai prieš tokius reikalavimus. Po šio laikotarpio duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, ir laikotarpiu, kurio reikalauja įstatymai, įskaitant mokesčių ir apskaitos įstatymus. Tais atvejais, kuomet duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti jums rinkodaros medžiagą, jie bus tvarkomi tol, kol bus atšauktas jūsų sutikimas arba pateiktas jūsų prieštaravimas tokiam tvarkymui.

4. Asmens duomenų gavėjai bus: vežėjai bendrovės užsakymu vykdantys siuntas / pristatymus, bankai tarpininkaujantys mokėjimuose, pasirinkti subjektai padedantys aptarnauti rinkodaros kampanijas ir reklamuoti pasiūlymus, kai Jūs davėte sutikimą gauti elektroniniu būdu komercinę informaciją, įskaitant informaciją apie dabartinį bendrovės pasiūlymą, bendrovės informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai, bendrovės vardu teikiantys subjektais, kurie teikia su jumis sudarytos sutarties vykdymui būtinas paslaugas, įskaitant teisines paslaugas, pašto operatoriai ir kurjeriai.

6. Jums priklauso teisės nurodytos šios politikos 13 punkte.

7. Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su rinkodaros turinio siuntimu. Be to, dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtais tikslais, susijusiais su bendrovės interesais jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl priežasčių susijusių su jūsų ypatinga padėtimi.

8. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu – anksčiau pateiktą sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Administratorius prašo atšaukti sutikimus raštu arba elektroniniu paštu.

9. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarties su Klientu vykdymui, o kitais atvejais – savanoriškas.

7. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KLIENTO DARBUOTOJAI/ RANGOVAS/ VALDYBA/ PARTNERIAI/ ĮGALIOTINIAI

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

2. Jūsų asmens duomenis Administratoriui pateikė mūsų rangovas kurį atstovaujate/ esate darbuotojas/bendradarbis arba jie yra gauti iš viešųjų registrų (pvz., verslininkų registrų, teismo KRS/CEIDG) dėl Administratoriaus vykdomos prekybos sutarties, jungiančios Administratorių ir subjektą, kurį atstovaujate / kurio darbuotojas esate. Mes tvarkysime šias jūsų asmens duomenų katetorijas:

a) atstovaujančių asmenų atveju: vardas/vardai ir pavardė, vykdoma funkcija atstovaujamame organe, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,

b) kitų asmenų atveju: vardas/vardai ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pareigos.

8. INFORMACINĖS TAISYKLĖS VYKDYTOJAMS

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, klausimais galite atsižvelgti į Politikos 2 punkte nurodytus duomenis.

2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tokiais tikslais:

a) vykdant sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, t. y. duomenų gavėjas / užsakovas, arba imantis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);,

b)vykdant teisinius įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų, draudimo, mokesčių nuostatų - šiuo atžvilgiu teisinį pagrindą sudaro Teisinis įsipareigojimas, kurį Administratorius prisiima pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą),

c) nustatant ar išieškant galimus reikalavimus arba ginantis nuo tokių reikalavimų – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3. Duomenų gavėjai bus: subjektai, teikiantys paslaugas Administratoriui, t. y. informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai, pašto operatoriai ir kurjeriai, atlyginimų mokėjimo bankai, pagal teisės aktus įgalioti subjektai, subjektai, teikiantys bendrovei su Jumis sudarytos sutarties vykdymui būtinas paslaugas, įskaitant teisines paslaugas.

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu, o ją užbaigus, kaip taisyklė - ne ilgiau nei per 6 metus. Tvarkymo laikotarpis bet kuriuo metu gali būti pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas norint nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gintis nuo tokių reikalavimų. Praėjus šiam laikotarpiui duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju ir laikotarpiu, kurio reikalauja teisės aktai, pvz., dokumentų archyvavimo srityje.

5. Jums priklauso teisės nurodytos Politikos 13 punkte.

6. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą teisėtai pagrįstais įmonės interesais, Jūs turite teisę prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų ypatinga situacija.

7. Duomenų pateikimas yra sutartinis reikalavimas. Nepateikus duomenų, neįmanoma sudaryti sutarties.

9. INFORMACINĖS TAISYKLĖS ASMENIMS, KORESPONDUOJANTIEMS SU ADMINISTRATORIUMI

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

2. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant aptarnauti Jūsų užklausas / korespondenciją - atsakyti į klausimus, nes teisėtas Duomenų valdytojo - Administratoriaus interesas yra aptarnauti užklausas ir korespondenciją, nustatyti ar ištirti galimus skundus arba gintis nuo tokių skundų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3. Duomenų gavėjai bus: subjektai, teikiantys paslaugas Administratoriui, t. y. informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai [hosting poczty i systemy bazodanowe], teisinių paslaugų tiekėjai, pašto operatoriai ir kurjeriai, įstatymų įgalioti subjektai.

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi korespondavimo laikotarpiu, o jam pasibaigus, pagal taisyklę, ne ilgiau nei per ieškinio senaties laiktotarpį. Tvarkymo laikotarpis bet kuriuo metu gali būti pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas norint nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gintis nuo tokių reikalavimų. Praėjus šiam laikotarpiui duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju ir laikotarpiu, kurio reikalauja teisės aktai, pvz., dokumentų archyvavimo srityje.

5. Jums priklauso teisės nurodytos Politikos 13 skirsnyje.

6. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą teisėtai pagrįstais įmonės interesais, Jūs turite teisę prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų ypatinga situacija.

7. Duomenų pateikimas yra sutartinis reikalavimas. Nepateikus duomenų, neįmanoma sudaryti sutarties.

1O. INFORMACINĖS TAISYKLĖS ASMENIMS, SUSISIEKIANTIEMS SU ADMINISTRATORIUMI TELEFONU (POKALBIŲ ĮRAŠINĖJIMAS)

1. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, klausimais galite atsižvelgti į Politikos 2 punkte nurodytus duomenis.

2. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant aptarnauti Jūsų užklausą/pokalbį telefonu – atsakyti į klausimus; asmens duomenys bus tvarkomi siekiant stebėti Interesanto aptarnavimo kokybę, apsaugoti asmens, kurio asmens duomenys bus registruojami telefono pokalbių įrašymo sistemoje, teisėtą interesą.

3. Duomenys bus tvarkomi remiantis sutikimu, t. y. remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

4. Duomenų gavėjai bus: subjektai, teikiantys paslaugas Administratoriui, t. y. informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai [hosting poczty i systemy bazodanowe], telekomunikacijų paslaugų teikėjas – bendrovė KOBA Sp. z o.o., teisinės paslaugos, pašto operatoriai ir kurjeriai, pagal teisės aktus įgalioti subjektai, o taip pat bendrovė KANEX Sp. z o.o., su būstine Kleosine.

5. Jūsų duomenys bus tvarkomi pokalbių metu, o pasibaigus pokalbiui įprastai ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Tvarkymo laikotarpis bet kuriuo metu gali būti pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas Administratoriui siekiant nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gynybos nuo tokių reikalavimų.

6. Kai asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu –
minėtą sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu.
Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo,
kuris buvo vykdomas prieš jo atšaukimą, teisei. Administratorius prašo atšaukti
sutikimus raštu arba elektroniniu paštu.

7. Duomenų pateikimas yra savanoriškas.

8. Jums priklauso teisės nurodytos Politikos 13 skirsnyje.

11. INFORMACINĖS TAISYKLĖS KOMERCINĖS INFORMACIJOS GAVĖJAMS

1. Jūsų duomenų administratorius yra bendrovė KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, klausimais galite atsižvelgti į Politikos 2 punkte nurodytus duomenis.

2. Jūsų duomenys bus tvarkomi:
a) remiantis jūsų sutikimu, siųsti jums rinkodaros informaciją - BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, siekiant reklamuoti savo produktus ar paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas); mūsų teisėtas interesas yra informuoti apie mūsų komercinius pasiūlymus.

3. Duomenų gavėjai bus: subjektai, teikiantys paslaugas Administratoriui, t. y. informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai [hosting poczty i systemy bazodanowe, email-marketing, agencje marketingowe], teisės aktų įgalioti subjektai, teisinės paslaugos, pašto operatoriai ir kurjeriai, teisės aktų įgalioti subjektai.

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo, periodiškai tikrinant šių duomenų naudingumą. Tvarkymo laikotarpis bet kuriuo metu gali būti pratęstas ieškinių senaties laikotarpiu, jei jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas norint nustatyti ar pareikšti galimus reikalavimus arba gintis nuo tokių reikalavimų.

5. Jums priklauso teisės nurodytos Politikos 13 skirsnyje.

6. Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su rinkodaros turinio siuntimu. Be to, dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtais tikslais, susijusiais su bendrovės interesais jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl priežasčių susijusių su jūsų ypatinga padėtimi.

7. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duotas sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Administratorius prašo atšaukti sutikimą raštu arba elektroniniu būdu.

8. Profiliavimas – remiantis pateiktais asmens duomenimis mes atliekame profiliavimą, t. y. automatinį tam tikrų asmeninių veiksnių vertinimą. Mes atliekame profiliavimą, kad geriau pažintume jūsų interesus ir poreikius, susijusius su mūsų siūlomais produktais ir paslaugomis. Remiantis profiliu, mes atsiųsime informaciją, pritaikytą jūsų pageidavimams, pvz., atitinkančią siunčiamo turinio ir reklaminės medžiagos temą, švietimo, informacines medžiagas, produktų pasiūlymus, rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimus, matavimus, kurie leis mums tobulinti mūsų paslaugas. Profiliavimui naudojame šiuos duomenis: vardą, pavardę, amžių, lytį, kalbą, gimimo datą, miestą, įsigyto produkto tipą, duomenų gavimo šaltinį.

9. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint kontaktuotis su ADA tikslais nurodytais anksčiau, 2 punkte.

12. INFORMACINĖS TAISYKLĖS SUSIJUSIOS SU DUOMENŲ TVARKYMU VIZUALINIO STEBĖJIMO TIKSLAS

1. Siekiant užtikrinti asmenų, esančių bendrovės KAN Sp. z o.o. būstinėje, saugumą, turto apsaugą ir gamybos kontrolę, taip pat siekiant išlaikyti informacijos, kurios atskleidimas gali pakenkti Administratoriui, konfidencialumą, Administratorius įvedė specialią priežiūrą techninių priemonių, leidžiančių registruoti vaizdą, pavidalu – vaizdo stebėjimą.

2. Duomenų administratorius yra bendrovė KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius, galite kreiptis į jį pagal 2 punkte nurodytus kontaktus.

3. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti asmenų esančių bendrovės KAN Sp. z o.o. būstinėje, saugumą, turto apsaugą ir gamybos kontrolę, taip pat informacijos, kurios atskleidimas gali pakenkti Administratoriui, slaptumo tikslais, t. y. remiantis Administratoriaus teisėtu interesu (Rodo 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4. Duomenų gavėjai bus: subjektai, teikiantys paslaugas Administratoriui, t. y. informacinių sistemų ir IT paslaugų teikėjai, įmonė, teikianti asmenų ir turto apsaugos paslaugas, pagal įstatymus įgalioti subjektai. Įrašai iš stebėjimo įrenginių gali būti prieinami įgaliotiems Administratoriaus darbuotojams, Administratoriaus organų nariams.

5. Jūsų vaizdo duomenys, užrašyti vaizdo stebėjimo įrenginiais, bus saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, o po to bus užrašomi kitais įrašais.

6. Jums priklauso teisės nurodytos Politikos 13 skirsnyje.

7. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą teisėtai pagrįstais įmonės interesais, Jūs turite teisę prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų ypatinga situacija.

8. Duomenų pateikimas yra susijęs su pobūviu bendrovės būstinėje. Stebima teritorija yra atitinkamai pažymėta Administratoriaus.

13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Jei norite ištirti savo teises, prašome savo korespondenciją siųsti adresu pateiktu 2 punkte el. paštu arba per kontaktinę formą. Taip pat prašome pateikti visą reikiamą informaciją, leidžiančią mums jus identifikuoti.

2. Jūs turite teisę:

a) turėti prieigą prie asmens duomenų turinio, įskaitant prašymą išduoti jų kopiją,

b)reikalauti ištaisymo,

c) pašalinti asmens duomenis (teisė būti užmirštam),

d) reikalauti asmens duomenų tvarkymo sumažinimo,

e) perduoti asmens duomenis kitam duomenų Administratoriui, jei tvarkymas grindžiamas sutartimi [art. 6 ust 1 lit b RODO]  albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a RODO],

f) prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, ypač tiesioginei rinkodarai, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą dėl priežasčių, susijusių su jūsų ypatinga padėtimi.

g) Teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui,

h) atšaukti sutikimą - tai gali įvykti bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui vykdomam prieš jo atšaukimą. Sutikimai gali būti atšaukti kiekvienu metu, nedarant įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui.

Asmens duomenų apsaugos įstaiga - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, [email protected]

14. INFORMACIJA APIE SLAPUKŲ FAILUS

Apsilankymas šioje interneto svetainėje, nustatant interneto naršyklę įrenginyje, iš kurio yra naršoma svetainė, leidžiančiame naudoti slapukus, atitinka vartotojo sutikimui naudoti tokius failus.

Slapukų failus bendrovė KAN sp. z o.o. naudoja svetainės veikimo ir statistinės analizės tikslams. Svetainėje naudojami slapukai:

Google Analitics – svetainėje naudojama internetinių puslapių naršymo analizės paslauga, kurią teikia Google, Inc. Tam tikslui yra naudojami slapukai. Daugiau apie privatumą naudojant Google Analytics galima surasti spustelėjus šią nuorodą: www.google.com

Su konkrečia sesija susiję slapukai yra naudojami tik siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą.

Slapukų failai susiję su tam tikra sesija išnyksta (yra šalinami) kai vartotojas uždaro naršyklę.

Google Analitics slapukai įprastai išnyksta vėliausiai po 6 mėnesių nuo paskutinio naršymo.

Vartotojas gali kiekvienu metu pašalinti slapukus naudodamas naršyklėje arba operacinėje sistemoje prieinamas tam tikras funkcijas.

Sprendimą apie tai, ar slapukai bus užrašyti įrenginyje, priima tik svetainėje naršantis asmuo.

Slapukus galima blokuoti ir juos valdyti (ypač ištrinti) naudojant pasirinktos naršyklės nustatymus – dažniausiai privatumo nustatymuose – daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti pasirinktos naršyklės dokumentacijoje.

Jeigu vartotojas nesutinka su Google Analytics įrankių veikimu, gali naudoti oficialų naudojamos naršyklės priedą, pateiktą šiuo adresu:

Naršyklės priedas blokuojantis Google Analytics

Atsiminkite, kad išjungus slapukus, naudotis visomis svetainės funkcijomis gali būti neįmanoma arba labai sunku.


Cookies nustatymai

Naudojame slapukus siekdami teikti įvairias paslaugas, nuolat jas tobulinti, rodyti reklamą pagal Jūsų susidomėjimus mūsų svetainėje ir teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas. Kai kurie slapukai yra būtini, kad mūsų svetainė tinkamai veiktų ir kad būtų galima naudotis jos funkcijomis. Jums sutikus, mes taip pat naudojame analitinius slapukus, kad pagerintume savo svetainę, bei rinkodaros slapukus reikalingus reklamai ir turiniui rodyti mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos naudoti.
Spustelėję „Sutinku su visais“, jūs sutinkate, kad būtų naudojami visi slapukai. Spustelėję „Prisitaikyti slapukų nustatymus“, galite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti. Bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nustatymus arba atšaukti sutikimą.

Cookies nustatymai

Šis įrankis padeda pasirinkti ir išjungti įvairias žymes/trackerius/analizės įrankius, naudojamus šioje svetainėje.